Skip to content Skip to footer

Donatorska pogodba

V predhodnem prispevku sem pisala o finančni pomoči fizičnim osebam, ki so jih prizadele poplave, na koncu pa sem omenila možnost še pomoči med podjetji preko donatorske pogodbe.

Prispevek je bil zelo dobro sprejet, bralci pa so izrazili skepso, kdo se bo v teh časih ukvarjal še s pogodbami.

Razumem pomislek in v tem prispevku bom poskusila* pripravit “navodila”, kako sestaviti donatorosko pogodbo, pripravila pa sem tudi vzorec, ki vam morda* lahko pomaga.

Donatorsko pogodbo lahko sklene kdorkoli, fizična ali pravna oseba, v kakršnikoli kombinaciji, vendar posledice NISO ENAKE! Zlasti v kombinaciji pravna oseba in fizična oseba so pravne in davčne posledice zelo raznolike. Če jo sklepata dve fizični osebi, je to darilna pogodba in o tem sem pisala v prejšnjem prispevku, če pa jo sklepata dve pravni osebi, pa je stanje naslednje:

Kadar želi eno podjetje (donator) finančno ali v naravi pomagati drugemu podjetju (prejemnik donacije), ker je prejemnik donacije utrpel škodo v elementarnih nesrečah (požar, poplave, potresi…), je za obe podjetji trenutno najlažje, da skleneta donacijsko pogodbo. To je praktično darilna pogodba med podjetjema.

Zelo, zelo pomembno je, da
– je pogodba pisna
– je donacija dana prostovoljno
– je v pogodbi naveden nagib (za pomoč zaradi poplav, zaradi požara…) – to je izredno pomembno in predlagam, da si shranite tudi kaka dokazila o dogodku (fotografije, npr.)
– da prejemnik donacije nima nobenih obveznosti v zameno za prejeto donacijo (ne marketinških, ne storitvenih, ne zdaj, ne kasneje)
– je donacija namenjena biti financiranju dejavnosti prejemnika donacije!

Donacija je lahko dana v obliki denarnega nakazila, lahko pa je dana tudi v naravi, npr. donirate strešnike prejemniku donacije za sanacijo strehe, ki jim jo je odnesel orkanski veter. V tem primeru v pogodbi ne napišete, da boste nakazali sredstva v višini xy eur, ampak, da se zavezujete v določenem času (npr. 8 dneh ali 15 dneh) od sklenitve pogodbe na ta in ta naslov dostaviti toliko in toliko strešnikov za sanacijo strehe (v spodnjem vzorcu bi to bilo zapisano v 2. členu)

KAKO SE NAPIŠE DONACIJSKA POGODBA?

“Lepota” te pogodbe je v tem, da je praviloma zelo kratka (naredite lahko obrazec in ga uporabite po potrebi) in, če sledite zgornjim navodilom do pike natančno, je tudi vsebinsko zelo enostavna.

Vsebina donacijske pogodbe pa je naslednja:

Ime podjetja d.o.o., sedež, matična številka, davčna številka, ki ga zastopa direktor ime in priimek, v nadaljevanju “Donator”

in

Ime podjetja d.o.o., sedež, matična številka, davčna številka, ki ga zastopa direktor ime in priimek, v nadaljevanju “Prejemnik donacije”

skupaj poimenovana kot “pogodbeni stranki” ali vsak zase kot “stranka”

sklepata naslednjo

POGODBO O DONACIJI

1. Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
– je prejemnika donacije doletela elementarna nesreča, poplave in sicer mu je reka zalila skladiščne prostore v kraju, pri čemer mu je v celoti uničila proizvodne prostore, vključno s stroji in drugo opremo
-prejemnik donacije nastalo škodo ocenjuje vsaj v višini XXX EUR
– želi Donator Prejemniku donacije pomagati v obliki finančne pomoči na način in pod pogoji, kot izhaja iz te pogodbe
– je donacija dana prostovoljno in povsem neobvezujoče za namen pomoči pri odpravljanju posledic škode elementarne nesreče, za ponovni zagon poslovanja Prejemnika donacije

2. Donator se s sklenitvijo te pogodbe zavezuje v 8 dneh od sklenitve Prejemniku donacije izplačati donacijo v višini XXXX eur na transkacijski račun št. ****, odprt pri *****, za namen: **** (napišite, za kaj je denar namenjen: npr. za nakup strojev, za plače delavcev, za sanacijo strehe…), Prejemnik donacije pa to donacijo v celot sprejema.

3. Pogodbeni stranki bosta vse nesporazume, ki bi izhajali iz ali v zvezi s to pogodbo prvenstveno reševali sporazumno, v kolikor pa sporazum ne bo mogoč, pa je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po pravu Republike Slovenije

4. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpiše zadnja od obeh podpisnikov.

Pogodba je napisana v 2 enakovrednih izvodih, od katerih vsak podpisnik prejme 1 izvod.

Kraj in Datum:

Podpis Donatorja:


Kraj in Datum:

Podpis Prejemnika donacije:* Z vzorcem pogodbe ni nič “narobe”, previdnost izražam zgolj zato, ker so za ljudi, ki niso pravniki (večina) vse pogodbe “iste” in vsi primeri enaki – po principu “samo imena zamenjamo”. V praksi se pogosto izkaže, da ljudje niti imen ne zamenjajo v celoti ali pravilno, še huje pa je, ko “vzorec” uporabijo v napačnem primeru, nato pa se sklicujejo na odvetnika, “ki jim ga je dal”. Zato – če delate sami, preberite ta in še kakšen prispevek o tem natančno in do pike sledite navodilu in vzorcu. Žal na lastni koži čutimo, da je po toči zvoniti prepozno.