Skip links

Politika zasebnosti

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR)GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI ODVETNICI ALJI FAKIN

Upravljavec vaših osebnih podatkov je odvetnica Alja Fakin, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju odvetnica).

Odvetnica ni zavezana k imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker za odvetnike velja izjema iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Odvetnica obdeluje vaše osebne podatke in osebne podatke nasprotnih strank za namene izvajanja naročenih odvetniških storitev, kot so zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi organi,naročenega pravnega svetovanja v okviru podeljenega pooblastila ter za nemoten potek dela in organizacijo dela odvetnice, vse pa v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov, dano pooblastilo oziroma izražena volja strank.

Odvetnica obdeluje osebne podatke praviloma na podlagi pogodbe med odvetnico in stranko, pogodba pa je usklajena z naslednjimi predpisi: Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679), Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07; ZVOP-1), Zakon o odvetništvu (Ur. l. RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US in 46/16 – ZOdv), Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) ter z drugimi mednarodnimi pogodbami, predpisi EU ter nacionalnimi zakoni (npr. davčni predpisi), ki terjajo od odvetnice, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Za namene lažjega in učinkovitejšega poslovanja, kot na primer za namen lažje in hitrejše  komunikacije preko e-pošte in telefona, vas odvetnica zaprosi za podajo privolitev v obdelavo vaših osebnih podatkov (e-naslova in telefonske številke) v te namene. V teh primerih bo vaše osebne podatke obdelovala zgolj v okviru obsega vaše privolitve in zgolj za namene, v katere boste privolili. Tako pridobljene osebne podatke bo obdelovala do preklica vaše privolitve oziroma do prenehanja namena, za katerega so bili zbrani (npr. s prenehanjem pogodbenega razmerja, preneha tudi potreba po obveščanju o prejetih sodnih pošiljkah).

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov potrebna za izvajanje naročenih odvetniških storitev (obdelava na podlagi pogodbe), ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke. V primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, z odvetnico ne morete skleniti pogodbe, kar pomeni, da odvetnica za vas ne bo opravila nobenih storitev.

Odvetnica lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva, razen kadar nad takimi njenimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa, odvetnica vedno opravila presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Primer zakonitega interesa odvetnice je uveljavljanje celotnega plačila za opravljene storitve – dokler ne boste v celoti poravnali računa za opravljene storitve, bo odvetnica na podlagi navedenega zakonitega interesa obdelovala vaše osebne podatke, do poplačila.

Zaradi lastne organiziranosti dela, odvetnica posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu odvetnice, v mejah njenega pooblastila (kot je definiran v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje odvetnica so računovodski servis, vzdrževalci IT sistemov in ponudniki storitev v oblaku in e-pošte (Dropbox, Gmail).

Odvetnica ne bo posredovala vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Odvetnica osebnih podatkov ne iznaša v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA, katerim odvetnica omogoča vpogled v osebne podatke (npr. Dropbox, Gmail, Google), v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavljajo spoštovanje pravil iz Splošne uredbe GDPR (Uredba EU 2016/679) in potrjujejo, da so pridobili certifikat skladnosti z zasebnostnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

Odvetnica bo osebne podatke obdelovala v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov predpisan z zakonom. V teh primerih odvetnica podatke hrani v skladu z zakonskimi določili.

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana ali na e-naslov info@aljafakin.si, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana ali na e naslov info@aljafakin.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.sitelefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si), če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov

Odvetnica Alja Fakin

Datum: 1.11.2018

Return to top of page