Skip to content Skip to footer

Kako prilagoditi poslovanje izrednim razmeram? 2. del

Izbruh pandemije je nedvomno okoliščina, ki bistveno vpliva na poslovanje strank – to je na možnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Če nikoli prej, je zdaj verjetno primeren čas, da preverite vsebine sklenjenih pogodb, zlasti poglavja, ki se nanašajo na “višjo silo” (force majeure) ali na “spremenjene okoliščine” oziroma “hardship” (Oteženost izpolnitve).

Običajno pogodbe predvidevajo možnost odstopa ali spremembe pogodbenih obveznosti, kadar po sklenitvi pogodbe nastopijo okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnitev pogodbe eni ali obema strankama, ali ki so takšne, da pogodba ne ustreza več namenu, zaradi katerega so jo stranke sklenile.

Kadar se torej znajdete v okoliščinah, ki so vas prizadele v tolikšni meri, da zaradi njih ne morete izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, lahko od sopogodbenika zahtevate, da se pogodba razveže ali pa da se pogodba spremeni tako, da se bodo upoštevale nove okoliščine.

Če je postala izpolnitev vaše obveznosti nemogoča zaradi dogodka, za katerega niste odgovorni ne vi, ne vaš sopogodbenik, ugasne tudi obveznost izpolnitve vašega sopogodbenika, če pa je slednji že izpolnil del svoje obveznosti, lahko zahteva vrnitev po pravilih o vračanju tistega, kar je bilo neupravičeno pridobljeno.

Kadar so izpolnjene vse predpostavke, da se pogodba razveže zaradi višje sile, pogodbeni stranki nista odgovorni za neizpolnjene obveznosti.

Vendar pa to pravilo ni absolutno in ne velja za vsako stranko:

  1. Zelo priporočljivo je, da že v pogodbo vključite določilo o višji sili, ker so razlike v pravnih redih med državami izredno velike (to je nekaj, kar je ne-pravnikom zelo težko razumeti, zato mi tukaj verjemite na besedo – POSLUJTE S PISNIMI POGODBAMI – več: Kako napisati dobro gospodarsko pogodbo?).
  2. V nobenem primeru ne velja za stranko, ki bi višjo silo ob sklenitvi pogodbe lahko predvidela: npr. če se danes vpišete v fitnes, lahko pričakujete, da bo v ponedeljek zaprt ali da se bo v prihodnjih dneh morda zaprl, zato ne boste upravičeni do povračila članarine.
  3. Na višjo silo (npr. pandemijo) se ne morete sklicevati, če ste bili že pred izbruhom v zamudi z izpolnitvijo zapadlih obveznosti (na tem mestu vas opozarjam, da je ključno pri sklicevanju na oprostitev odgovornosti za izpolnitev pogodbenih obveznosti, pravočasno obvestilo sopogodbeniku o nastalih spremenjenih okoliščinah – če ste npr. zamujali z dobavo blaga vašim kupcem, ker je z dobavo vam zamujal proizvajalec s Kitajske zaradi izbruha koronavirusa, ste o tem morali obvestiti svojega kupca nemudoma, ko ste za to okoliščino izvedeli in ne čakali na izbruh pandemije pri nas).
  4. Na višjo silo se ne morete sklicevati, če ste se tej pravici v pogodbi odpovedali
  5. Ravno tako se na pandemijo ne morete sklicevati in je izkoristiti, da bi se “izmotali” iz pogodbenega razmerja, ki vam ne ustreza iz drugih razlogov, kot pa so predmet tega prispevka. Sam obstoj izrednih razmer, če ne otežuje vašega poslovanja v okviru konkretne pogodbe,  namreč ni že sam po sebi razlog za neizpolnitve pogodbe.

Tako, kot je življenje pisano in nepredvidljivo, tako so pisana in nepredvidljiva tudi pogodbena razmerja. Zgoraj opisane situacije pomenijo ne samo izjemo v življenju (hvala bogu je trenutna pandemija najverjetneje naša prva in zadnja), ampak tudi v pravu. Zato pravo dopušča opisane zasilne izhode, zavedati pa se morate, da so ti zasilni izhodi zelo velika izjema in pravo vas bo ves čas sililo k temu, da pogodbo, če le lahko, ohranite v veljavi. Zato:

  • pri svojem poslovanju sklepajte pogodbe (Kako poslovni dogovor oblikujem v pogodbo?)
  • če le lahko, zaupajte sestavo pogodbe odvetniku (dober odvetnik vam bo sestavil odlično pogodbo, ki jo boste lahko uporabljali kot osnovo pri svojem poslovanju ter vas tudi naučil uporabljati to pogodbo ter vam nudil strokovno podporo pri pogajanjih)
  • zlasti pri sklepanju pogodb (ali ustnih dogovorov, ali pri poslovanju “preko naročilnic”!!) s tujimi pogodbenimi partnerji, bodite pozorni na dogovorjeno pravo in pristojnost sodišč
  • ni toliko pomembno, na kakšnem nosilcu je pogodba “sestavljena” (lahko je tudi v obliki e-mailov, sms, chata…), niti v kakšnem izrazoslovju (namig: izogibajte se imenitno zvenečim besedam, ki jih ne razumete), kot je pomembno to, da je vsebina sledljiva, razumljiva in obema strankama poznana.

Če želite nasvet, prilagojen vaši situaciji, se naročite na posvet: info@aljafakin.si. Dovolite, da vam svetujem. #ostanitezdravi